Vol033性感宝贝伍月yuer写真53P伍月yuer嗲囡囡

Vol033性感宝贝伍月yuer写真53P伍月yuer嗲囡囡

其脉沉涩而芤,其体胸胁常有痛如针刺者是也。五味子散治肾泄,在侵晨五更作泻,或大便不实,不时去后。

治法∶热在心肺,起卧不安,宜栀子豉汤、竹叶石膏汤、竹茹汤、朱砂安神丸。 脉者,血气经隧合而成名者也。

加曲、山楂肉尤佳。 弱小之脉,体不充,势不鼓,阳竭之候也。

牛肉全重浓和顺之性,盎然涣然,润泽枯槁,补益虚损,宁无精神焕发之乐乎?秋冬修合,用清油一两半,同煎煮熟成汁,和前药末成剂,分作小锭,油纸裹放,旋丸服之。

 不尔,可曝滓捣下筛,酒服方寸匕,不知,稍增之。忌生冷油腻毒物。

水疝尿不利,茴楝五苓散。若过于微弦而太弦,是谓太过。

Leave a Reply